KAN JEG FÅ ERSTATNING OM JEG BLIR SKADET
I FORSVARET?

Blir du skadet mens du er i Forsvaret – enten det er førstegangstjeneste, militærtjeneste eller internasjonale operasjoner – kan du ha krav på erstatning. Reglene for erstatning etter skade i Forsvaret kan være kronglete og vanskelig å få oversikt over. Typiske spørsmål er hvem du har krav fra, om private forsikringer kan gi deg erstatning, og om særordningene for militæret vil gi deg tilstrekkelig kompensasjon.

 

Hva du har rett på, vil avhenge av om skaden har oppstått under førstegangstjeneste eller militærtjeneste eller i internasjonale operasjoner

 

 

Skade under førstegangstjeneste eller i militærtjeneste
Blir du skadet under førstegangstjeneste, avtjening for sivilforsvaret eller som ansatt i Forsvaret, kan du ha rett på erstatning. I tillegg har Forsvaret særordninger som kan gi deg rett til rask behandling og engangsutbetaling. Ordningen omfatter skader i og utenfor tjeneste, men størrelsen på erstatningen er høyest hvis den har oppstått i tjeneste.

 

 

Lover
yrkesskadeforsikringsloven
Hovedtariffavtalen for statsansatte (se fellesbestemmelsenes § 23 og § 24)
særordninger for Forsvaret

 

 

Hva kan jeg få i erstatning?
Erstatningen ved skader blir utmålt med utgangspunkt i grunnbeløpet, som forkortes G. Grunnbeløpet er en standardisert sats i norske kroner som justeres av staten hvert år. Per 2017 ligger 1 G på 93 634 kroner.

 

For skader i tjenesten – og som har sammenheng med tjenesten – har erstatningen en maksgrense på 15 G. For skader på fritiden og skader som ikke har sammenheng med tjenesten, er erstatningens maksgrense 7,5 G.

 

Hvor stor erstatningen blir, avhenger av hvilken medisinsk invaliditet du har. Skade i tjeneste gir erstatning helt ned til 2 % varig medisinsk invaliditet, mens skade utenfor tjeneste krever minst 15 % varig medisinske invaliditet. Etterlatte kan også ha krav på erstatning.

 

Du melder skaden i skjema til Statens pensjonskasse.

 

 

Lover
vernepliktforskriften § 79
forsvarsloven § 33
Les mer om yrkesskade her.

 

 

Skade i internasjonale operasjoner
Hva du har krav på av erstatning, avhenger av om du er skadet i internasjonale operasjoner før eller etter 2010. De som ble skadet etter 2010, vil likevel ha et styrket erstatningsvern.

 

Ble du skadet før 2010, kan du ha krav på kompensasjon eller billighetserstatning (se nedenfor). Kompensasjonsordningen omfatter bare psykiske lidelser. Du har rett til kompensasjon om du har fått en varig psykisk lidelse som gjør at du ikke lenger kan jobbe helt eller delvis. Det avgjørende er hvilken uførhetsgrad du har.

 

Når du søker om kompensasjon, vil du få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat (se kompensasjonsforskriften § 10).
Ble du skadet etter 2010, kan du få erstatning for både fysiske og psykiske skader etter yrkesskadeforsikringsloven og/eller Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
Du melder skaden i skjema til Statens pensjonskasse.

 

 

Hva er billighetserstatning?
Selv om du ikke får kompensasjon på grunn av skader før 2010, kan du likevel ha rett på såkalt billighetserstatning, som utbetales som et skattefritt engangsbeløp. Billighet er et annet ord for rimelighet og har som formål å være en forenklet erstatningsordning for de som har fått en varig psykisk lidelse. Du trenger ikke sende egen søknad om billighetserstatning, da Statens pensjonskasse uansett vil vurdere om du har krav på billighetserstatning.

 

Vilkåret for at du skal få billighetserstatning, er at du har fått en psykisk lidelse som har gitt en varig medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. En typisk sykdom som kan gi billighetserstatning, er posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

 

Dersom du får fastsatt en psykiske lidelse med en varig medisinsk invaliditet på 54 % eller mer, har du krav på maks 6 G. Har du lavere invaliditet, blir erstatningen redusert forholdsmessig.

 

Merk at du kan få billighetserstatning selv om du er i full jobb. Det er ikke et vilkår at du er ufør. Du får ikke billighetserstatning i tillegg til andre erstatningsutbetalinger fra staten. Billighetserstatningen kan imidlertid samordnes med andre utbetalinger slik at du blir kompensert fullt ut.
error: Content is protected !!