NÅR DYR GJØR SKADE PÅ PERSON

Dessverre hender det at dyr gjør skade på person. Kan man da rette et erstatningskrav mot eieren til dyret?

 

Hvem har ansvaret når dyr gjør skade på person?
Det følger av skadeerstatningsloven § 1-5 nr. 1 at eier eller innehaver av et dyr er objektivt ansvarlig for skade dyret volder på person. Dette innebærer at eieren blir ansvarlig uavhengig av om han har opptrådt forsvarlig eller vært uaktsom. Om man for eksempel blir bitt av en hund i armen når eieren er ute på luftetur, er eieren ansvarlig for den skaden som har oppstått.

 

Både eier og innehaver kan bli ansvarlig. Innehaver vil si den som har umiddelbar rådighet over dyret. Om man for eksempel benytter seg av en fôrvert vil fôrverten også kunne gjøres ansvarlig. Eier og innehaver blir i så fall ansvarlige sammen – solidaransvar.

 

Når et dyr gjør skade på person omfatter dette også de klær og andre bruksting personen har på seg, som for eksempel en ryggsekk. Denne regelen vil resultere i at dersom en hund hopper opp på deg slik at jakken blir flenget opp, men uten at du som person blir påført noen skader, så er hundeeieren ansvarlig for skaden på jakken.

 

Som dyreeier bør man også være oppmerksom på at noen skader dyr gjør kan være dekket av innboforsikringen – hvor det gjerne er inntatt en ansvarsforsikring for denne type skadehendelser.

 

Hva kan jeg kreve i erstatning dersom jeg blir skadet av et dyr?
Heldigvis vil det de i fleste tilfeller ikke være tale om omfattende personskader i saker hvor person blir skadet av dyr, og det økonomiske tapet vil derav bli begrenset.

 

Utgangspunktet følger likevel av de alminnelige erstatningsregler – man skal bli stilt som om skaden ikke har skjedd. Har man for eksempel blitt sparket av en hest med det resultat at man blir påført en hode skade eller ryggskade, vil tapet fort bli stort ved at man får økte utgifter og kanskje blir arbeidsufør eller borte fra jobb over lengre tid. De ulike erstatningspostene kan du se her, og hvordan de utregnes kan du se her.
error: Content is protected !!