HVA ER RETTSHJELPSFORSIKRINGER?

Hvis du skader deg og har behov for juridisk hjelp, kan det fort bli dyrt. Mange har likevel forsikringer som dekker advokatutgifter, uten å være klar over det. Såkalte rettshjelpsforsikringer er gjerne inkludert i innboforsikring, hus- og villaforsikring, bil- og båtforsikring og landbruksforsikring. Også andre forsikringer kan ha rettshjelpsforsikringer. Det er derfor viktig at du går grundig gjennom vilkårene for de forsikringene du har.

 

 

Når kan jeg få dekket rettshjelp?
Har du en rettshjelpsforsikring, er det gjerne et vilkår for å få dekket juridisk hjelp at det må foreligge en juridisk tvist. Litt enkelt sagt foreligger det en tvist hvis du krever noe av en annen og den andre bestrider kravet. Legg merke til at rettshjelpsforsikringen ikke dekker forutgående saksbehandling før det er en tvist.

 

 

Hvor mye kan jeg få dekket?
Det varierer hvor mye forsikringen dekker av advokatutgifter. En vanlig ordning er at du får dekket inntil 100 000 kroner med en egenandel på 4000 kroner og 20% av det overskytende.

 

 

Unntak for yrkesskadesaker – men ikke i alle selskaper
Du har vanligvis ikke rett til å få dekket utgifter til juridisk hjelp om du blir skadet eller syk på grunn av jobben. Det innebærer at du står svakere om du skades ved en yrkesskade enn om du skades i en trafikkulykke. Heldigvis har imidlertid noen forsikringsselskaper en utvidet dekning som gjør at du også kan få dekket saker også etter yrkesskade og -sykdommer. Dette gjelder for eksempel innboforsikringen til Frende forsikring, se nedenfor.

 

 

Når må jeg melde fra til forsikringsselskapet?
Dersom du ikke melder fra til forsikringsselskapet innen ett år etter at tvisten oppsto, mister du retten til utbetaling under rettshjelpsforsikringen (se forsikringsavtaleloven § 8-5.)

 

 

Eksempler på forsikringsvilkår
If Skadeforsikrings – innboforsikring (under punkt C)
Frende forsikring – bilforsikring (se pkt 13)
Frende forsikring – innboforsikring (se pkt 8)
error: Content is protected !!