KAN JEG FÅ ERSTATNING FOR NATURSKADE?

Hva dekker bygningsforsikringen min?
Hvis du har forsikret hus og løsøre mot brannskade, vil du også være forsikret mot naturskade. En naturskade er en skade som direkte skyldes naturulykke, slik som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Det er et vilkår for erstatningen at skaden må ha skjedd umiddelbart etter naturulykke (for eksempel flom), og altså ikke over tid. Hvis huset ditt har vært utsatt for en flom som har forårsaket setningsskader på grunnmuren og skadene kan påvises rett etter flommen, vil dette tale for at setningsskadene oppsto umiddelbart.

 

 

Hva får jeg dekket?
Ved naturskader vil du få erstattet det samme som om du skulle ha vært utsatt for brann. Forsikringen vil ofte omfatte utgifter til å gjenoppføre og reparere det som er skadet. For eksempel vil forsikringen til et bolighus også omfatte naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til fem dekar, inkludert tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

 

Forsikringsselskapet er ansvarlig selv om den skadde bygningen har hatt en særlig særbarhet – for eksempel har mangelfulle grunnarbeider gjort at bygningen er særlig sårbar for flomskader. Likevel kan erstatningen din avkortes om du har vært uaktsom. Hvis du for eksempel har fått en skade på huset ditt som helt eller delvis skyldes svak konstruksjon på grunn av at du har latt ufaglærte til å utføre arbeidet, kan erstatningen avkortes.

 

 

Hva kan jeg gjøre om jeg er uenig med forsikringsselskapet om erstatningen?
Om du er uenig med forsikringsselskapet – for eksempel om årsaken til skaden eller erstatningsutmålingen – kan du klage til Finansklagenemnda eller Ankenemnda for statens naturskadefond.

 

 

Hva er Statens naturskadeordning?
Hvis du derimot ikke har vært forsikret, kan du imidlertid etter omstendighetene få erstatning fra Statens naturskadeordning. Dette er en offentlig ordning som dekker skader som ikke omfattes av annen forsikring. Fondet er opprettet for å sikre at eiendom som ikke kan forsikres, blir erstattet dersom det skades som følge av en naturulykke. Ordningen er begrenset og gjelder bare det som objektivt sett ikke kan forsikres gjennom vanlig forsikring. Les mer om forsikring mot naturskader her (LENK TIL NATURSKADE-BYGNINGSFORSIKING).

 

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på
• veier og broer
• jordbruks- og skogsareal
• kaier/moloer av stein/betong
• skog (forårsaket av flom og skred)
• andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

 

I tillegg kan du ha krav på erstatning for rimelige og nødvendige utlegg som du har hatt for å avverge naturskadeneller for å begrense skadens omfang.

 

Søknad om erstatning sendes til Statens naturskadeordning. Husk at du må dokumentere skadene ved å ta bilder, beskrive skadene og få estimert kostnadene for reparasjon av en fagkyndig (ofte en entreprenør). I tillegg krever Statens naturskadeordning at du lager et kart over området.

 

 

Lover
Naturskadeforsikringsloven
error: Content is protected !!