17 år gammel gutt dømt for å ha skadet 10 år gammel jente i alpinbakken – viktig avklaring av Høyesterett

Sytten år gammel alpinist kjørte i høy hastighet over en uoversiktlig hengkant, og traff en tiårig jente – som ble alvorlig skadet. Spørsmålet for Høyesterett var om dette var uaktsomt/grovt uaktsomt
Høyesterett noterte innledningsvis at ferdsel i alpinbakker ikke er særskilt lovregulert og at de alminnelige reglene derved kommer til anvendelse. Dette innebærer særlig at man må se hen til om handlingen “objektivt sett fraviker det som er “forsvarlig opptreden” på det aktuelle livsområdet”.  Da vil man måtte vurdere “hva en alminnelig fornuftig og samvittighetsfull person ville gjort i samme situasjon”.

Høyesterett uttalte videre at “normen for en forsvarlig opptreden i alpinbakken innebærer at en alpinist må kjøre kontrollert og tilpasse kjøringen til forholdene slik at alpinisten ikke utsetter noen for unødvendig risiko”

I tillegg påpekte Høyesterett noe svært viktig, nemlig forholdet til hver enkelt persons sårbarhet. Ettersom dette vil variere fra individ til individ er det vanskelig å oppsette en fastsatt norm for når en hendelse er tilstrekkelig alvorlig til å medføre erstatningsansvar (tidligere var det slik at belastningen måtte være “helt ekstraordinær”). Videre uttalte retten at den internasjonale utviklingen går i retning av økt vern.

I den konkrete saken la retten vekt på at kjøringen fant sted i “blå”, dvs den lette, løypen, at det var fint vær, bakken var godt preparert og det var mye folk i bakken. Basert på vitneuttalelser konkluderte man videre med at 17-åringen holdt for høy fart over henget og at han ikke hadde tilstrekkelig oversikt nedover i bakken.

Retten fant derved at han hadde vært strafferetslig uaktsom og han ble dømt til betinget fengsel i 18 dager. I tillegg mente retten kjøringen kvalifiserte for grov uaktsomhet, slik at han ble dømt til å betale oppreisning med kr 75 000.

Skadelidtes øvrige tap, ekstrautgifter og inntektstap, var ikke et tema for Høyesterett. Også dette vil imidlertid 17-åringen være ansvarlig for. Avhengig av skadens omfang kan det her være snakk om betydelige beløp.

https://skade.no/wp-content/uploads/2019/03/Norges-Høyesterett-Dom-HR-2019-497-A-skade-påført-i-alpinbakke.pdf”>Les avgjørelsen her

Tilbake til siste nyheter

Tags:
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!