Mor fikk erstatning etter at sønnen døde som følge av feilbehandling

Høyesterett har utvidet erstatningsrettighetene for “sjokkskader”
En 15-årig gutt ble innlagt på Ullevål sykehus i april 2012. Det ble konstatert mellomgulvsbrokk. I løpet av natten døde gutten, som følge av feilbehandling fra sykehuset. Det var moren som fant ham, og hun ble derigjennom påført betydelige psykiske plager. NPE avviste erstatningsansvar, under henvisning til tidligere streng rettspraksis.

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at tiden var moden for å myke opp den tidligere, strenge, praksisen. Retten klargjorde først at alminnelige erstatningsrettslige regler regulerer også denne type skader (altså på tredjemenn, dvs de som ikke direkte rammes). Retten klargjorde også at psykiske skader har samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader, samt at man de siste årene har fått bedret kunnskap om medisinske årsaksforhold, herunder komplekse sorgreaksjoner.

I tillegg påpekte Høyesterett noe svært viktig, nemlig forholdet til hver enkelt persons sårbarhet. Ettersom dette vil variere fra individ til individ er det vanskelig å oppsette en fastsatt norm for når en hendelse er tilstrekkelig alvorlig til å medføre erstatningsansvar (tidligere var det slik at belastningen måtte være “helt ekstraordinær”). Videre uttalte retten at den internasjonale utviklingen går i retning av økt vern.

Til slutt kommenterte Høyesterett det åpenbare faktum, nemlig at : “Den helt spesielt nære personlige og følelsesmessige bindingen som en forelder har til sitt barn, fører
til at det alltid vil være en tung psykisk belastning når et barn dør eller blir hardt skadet”. Etter en konkret vurdering vant derved moren frem.

Les avgjørelsen her

Tilbake til siste nyheter

 

Tags:
Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

error: Content is protected !!